Privacy

Joep van Poppel | Mental Coach & Wandelcoach, gevestigd aan de Vismarktstraat 28, 4931 AZ te Geertruidenberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Internet: Bedrijfsadres: Postadres: Telefoon: E-mail:
www.joepvanpoppel.com: Vismarktstraat 28, 4931 AZ Geertruidenberg: 06 285 565 33: info@joepvanpoppel.com
Joep van Poppel is de Functionaris Gegevensbescherming van Joep van Poppel | Wandelcoach. Hij is te bereiken via bovenstaand postadres, telefoonnummer en/of e-mail adres.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Joep van Poppel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch en/of in correspondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden:

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat deze site zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@joepvanpoppel.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens verwerkt worden:

Joep van Poppel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Joep van Poppel verwerkt ook persoonsgegevens als daar een wettelijke verplichting voor is

Geautomatiseerde besluitvorming:

Joep van Poppel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden:

Joep van Poppel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • E-mail, voor- en achternaam en andere gegevens die u zelf actief aan Joep van Poppel verstrekt heeft t.b.v. het klantenbestand:
  Reden: om u te kunnen bereiken i.g.v. bijvoorbeeld een annulering
 • Bewaartermijn: Totdat u aangeeft dat u uitgeschreven wilt worden d.m.v. correspondentie aan Joep van Poppel

Delen van persoonsgegevens met derden:

Joep van Poppel verkoopt of geeft uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:

Joep van Poppel gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de site zo soepel mogelijk draait.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Joep van Poppel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Joep van Poppel een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die u ter beschikking heeft gesteld in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@joepvanpoppel.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Joep van Poppel u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Joep van Poppel reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Joep van Poppel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden:

Joep van Poppel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@joepvanpoppel.com.

error: Content is protected !!